Činnosti spojená s údržbou a provozem nemovitostí

 

 • Činnost profesionálního předsedy SVJ
 • Vedení evidence domů, bytových a nebytových prostor a pozemků
 • Zajištění drobných oprav a údržby bytových domů
 • Zajištění a organizování větších stavebních úprav po dohodě s uživateli bytových jednotek – zateplení, výměna ZTI
 • Plánování větších stavebních úprav dle technického stavu objektu, případně rekonstrukcí určené návrhem správce či objednatele, zajišťované se souhlasem objednatele;včetně zajištění kontroly prováděných prací
 • Zajišťování stavební dokumentace, stavebního povolení a kolaudace na příslušné práce
 • Vyřizování dotací dle platných dotačních titulů
 • kontrolu kvality plnění ze strany dodavatelů stavebních a technických prací na objektu;
 • Zajištění provádění provozních revizí technických zařízení ve spravovaných bytových domech dle platných prováděcích předpisů
 • Smluvní zajištění provádění odečtu vodoměrů SV, TUV a případně poměrových měřidel
 • likvidaci pojistných událostí ve smyslu pojistné smlouvy
 • kontrolu věcné správnosti obsahu účetních dokladů, pokud hrazené činnosti byly objednány prostřednictvím správce, jinak kontroluje věcnou správnost těchto dokladů objednatel; 
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • prevenci požární ochrany objektu